Η εταιρική κοινωνική ευθύνη

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στη συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στη κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο – την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).

Πρόκειται δηλαδή για μια κοινωνικά υπεύθυνη στάση που διατηρούν εθελοντικά οι επιχειρήσεις, την οποία αποδεικνύουν με την εφαρμογή μιας δέσμης πολιτικών, πρακτικών και προγραμμάτων κοινωνικής περιβαλλοντικής ευαισθησίας, που εντάσσουν στις δραστηριότητες τους και είναι πέρα από τις νομικές τους υποχρεώσεις. Παρόλο που δεν αποτελεί μια καινούργια έννοια, η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) εξελίσσεται σε προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις τις οποίες απασχολεί σοβαρά η βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Η ανάμειξη των επιχειρήσεων στην επίλυση ή εξομάλυνση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων αναφέρεται πλέον ως ανάγκη – κυρίως της αδυναμίας των τοπικών φορέων και εθνικών κυβερνήσεων να καλύψουν χωρίς επί πλέον υποστήριξη τα κοινωνικά κενά που εμφανίζονται σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστική παγκόσμια κοινωνία. Άλλωστε στη σύνοδο της Λισσαβόνας (2000), οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν τους εκπρόσωπους των μεγάλων εργοδοτικών φορέων να συνεισφέρουν σε αυτό με σκοπό. Το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι υπόθεση όλων μας, σε όποια θέση και αν βρισκόμαστε. Σε μια κοινωνία που διαρκώς εξελίσσεται, κανένας δεν μπορεί να μένει απαθής απέναντι στις ίσες ευκαιρίες, στην ενθάρρυνση και επιβράβευση πρωτοβουλιών με λόγια και πράξεις.

Η κατανόηση της σημαντικότητας και η συμμετοχή όλων στην ανάπτυξη υπεύθυνης στάσης των πολιτών απέναντι σε θέματα όπως το περιβάλλον, η σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων, η συμπεριφορά απέναντι στη διαφορετικότητα, στους μετανάστες και στα άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και η ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων, είναι κάποια από τα στοιχεία που υπογραμμίζουν την έννοια της κοινωνικής υπευθυνότητας.

Top